geo

geo

IX Міська виставка педагогічних технологій у 2019-2020 навчальному році


Конкретизація теми та концепції
Міської виставки педагогічних технологій
в 2019-2020 навчальному році

Тема: Освіта міста Запоріжжя: досвід інноваційних досягнень.
Мета: пошук ефективних шляхів підвищення якості освіти,  узагальнення  інноваційного досвіду освітньої  діяльності щодо реалізації завдань сучасного етапу реформування національної освіти.
Концепція педагогічної виставки: реалізація вимог концепції Нової української школи, нових державних стандартів,  які ґрунтуються на компетентнісному та особистісно-орієнтованому підході до навчання, враховують вікові особливості психофізичного розвитку учнів, передбачають здобуття ними умінь і навичок, необхідних для успішної самореалізації в професійній діяльності, особистому житті, громадській активності.

Розподіл номінацій (секцій) для організації роботи
Міської виставки педагогічних технологій
в 2019-2020 навчальному році

Номінація «Нова українська школа: технології та управління». На Виставку надаються матеріали з впровадження процесних інновацій, щодо доступності якісної освіти згідно концепції Нової української школи.
Для підвищення ефективності визначення педагогічного досвіду, в роботі номінації «Нова українська школа: технології та управління» відокремлено секції:
ü  Секція «Управлінські технології»
ü  Секція «Інклюзивне навчання»
Номінація «Нова українська школа: оновлення змісту викладання  навчальних предметів». На Виставку надаються узагальнені матеріали з досвіду впровадження освітніх технологій щодо підвищення ефективності шкільної освіти з предметів базового компоненту для учнів середньої та старшої ланок, з урахуванням вимог концепції Нової української школи.
Для підвищення ефективності визначення педагогічного досвіду, в роботі номінації «Нова українська школа: оновлення змісту викладання  навчальних предметів» відокремлено предметні секції.
ü  Секція «Філологія»
ü  Секція «Історія і правознавство»  
ü  Секція «Математика»
ü  Секція «Фізика, астрономія»
ü  Секція «Географія та економіка»
ü  Секція «Інформатика»
ü  Секція «Іноземні мови»
ü  Секція «Хімія, біологія, екологія»
ü  Секція «Фізичне виховання та основи здоров’я»
ü  Секція «Мистецтво та технології»
Номінація «Нова українська школа: освіта майбутнього». На Виставку надаються матеріали освітньої  роботи з предметів базового компоненту для учнів початкової ланки освіти, досвід роботи педагогів щодо компетентнісного, інтегрованого навчання, навчання через дослідження, роботу в групі та соціалізацію, формування здорового способу життя та створення безпечних умов для фізичного, психоемоційного розвитку дітей, формування загальнолюдських цінностей; формування певного виду компетенцій дітей  дошкільного віку  з урахуванням освітніх ліній  Базового компоненту дошкільної освіти,  завдань державних і регіональних галузевих програм, міської Програми перспективності та наступності між початковою та дошкільною ланками освіти, актуальних проблем розвитку освітньої системи міста, тощо. Для підвищення ефективності визначення педагогічного досвіду, в роботі номінації «Нова українська школа: освіта майбутнього» відокремлено секції:
ü  Секція «Початкова освіта»
ü  Секція «Дошкільна освіта»
1.             Номінація «Нова українська школа: виховання і розвиток». На Виставку надаються матеріали щодо підвищення ефективності виховної та розвивальної взаємодії педагогічних працівників з учнями та батьківською громадою, актуальний для освітньої системи міста досвід щодо реалізації концепції Національно-патріотичного виховання, впровадження державно-громадського управління, організації учнівського самоврядування, роботи з розвитку творчої складової медіа компетентності учнів закладів загальної середньої освіти, вихованців дошкільних та позашкільних закладів освіти, досвід позашкільних навчальних закладів міста, в якому висвітлюються актуальні проблеми розвитку позашкілля; матеріали досвіду з роботи практичних психологів закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти міста з різними суб’єктами освітнього процесу тощо. Для підвищення ефективності визначення педагогічного досвіду, в роботі номінації «Нова українська школа: виховання і розвиток» відокремлено секції:
ü  Секція «Виховна взаємодія»
ü  Секція «Позашкілля»
ü  Секція «Психологічний супровід»
ü  Секція «Сімейно-родинне виховання»
ü  Секція «Практична медіаосвіта»
ü  Секція «Літні оздоровчі табори»
Номінація «Нова українська школа: інтерактивне середовище». На Виставку презентуються авторські блоги педагогів. Досвід репрезентується в електронному вигляді з використанням електронних носіїв та мережі Інтернет, ноутбуків, планшетів.
Номінація «Нова українська школа: дидактичне наповнення». На Виставку надаються авторські дидактичні матеріали, метою розроблення яких було удосконалення освітнього процесу через впровадження ефективних педагогічних технологій (STEM-освіти, медіа-освіти, дистанційного навчання тощо) підвищення ефективності навчальних занять, уроків, психологічних тренінгів, виховних годин, та інших видів взаємодії педагогічних працівників з учнями (вихованцями) у всіх ланках освіти, в інклюзивному середовищі, в позашкільному освітньому процесі. Досвід представляється особисто автором на майстер-класах, організованих під час роботи Виставки.


Зразок оформлення матеріалів для участі у  IX Міській виставціФото вчителя
 (стиснути до розміру веб-сторінки)
        Тема …

ПІБ вчителя
посада, категорія, звання

Повна назва школи
директор ПІБ
Адреса школи
тел.:
email:
http:


Провідна педагогічна ідея досвіду
_______________________________________________________
Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду
________________________________________________________
Науково-теоретична база досвіду
________________________________________________________
Стисла анотація досвіду
На своїх уроках я впроваджую …
________________________________________________________
Результативність впровадження досвіду
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Репрезентація досвіду
________________________________________________________
Посилання на матеріал http://...
Орієнтовні вимоги до оформлення роботи
Матеріали подаються у друкованому зшитому вигляді (перша титульна
сторінка – за зразком, друга – лист на участь із вказанням назви номінації
відповідно Положення та повної назвою закладу освіти, що подає матеріали)
Технічні:
o Шрифт - TimesNewRoman
o Розмір шрифту - 12
o Міжрядковий інтервал - 1.0
o Параметри сторінки (поля): верхнє, нижнє, праве, - 2 см, ліве –
3см
o Абзац – 1,25 см
o Обсяг публікації: до 20 сторінок формату А4
o Тексти, таблиці, малюнки, фото та інші матеріали -
оформлюються у Microsoft Word
o Мови публікацій - українська
Структура роботи (орієнтовні вимоги):
Постановка проблеми.
Аналіз останніх досліджень (на які спирається автор).
Мета та завдання роботи (виділення невирішених раніше
частин загальної проблеми, яким присвячується означена робота).
Виклад основного матеріалу роботи (з повним обґрунтуванням
отриманих результатів).
Висновки (і перспективи подальшої діяльності у даному
напрямку).
Список використаних джерел.(за порядком згадування в тексті
статті)
Посилання: Зразок:[8, с. 146].(в квадратних дужках, де перша
цифра – це посилання на наукову працю, а через кому – посилання на
конкретну сторінку).
Звертаємо увагу! Робота приймається тільки згідно з вимогами до її оформлення! Матеріали надсилаються одним архівним документом від закладу!
Наприклад:
архів  ЗЗСО, ЗДО, ЗПО №
У середені архіву всі документи у форматі word необхідно підписати: номер закладу, ПІБ учасника Виставки, номінація та секція, в якій представлена робота:
  23, Іванов І.О., Номінація «Нова українська школа: оновлення змісту викладання  навчальних предметів». Секція «Математика»


Склад районного оргкомітету Міської педагогічної виставки
перспективного досвіду
1. Гареєва О.С., завідувач РМК
2. Коляда О.С., методист РМК
3. Гурська О.С., методист РМК
4. Каменькова І.Ю., керівник  РМЦ вчителів інформатики
5. Коса Л.О., керівник РМЦ вчителів української мови та літератури

 Склад журі відбіркового етапу Міської педагогічної виставки
перспективного досвіду

Номінація «Нова українська школа: технології та управління»

Секція
ПІБ члена журі
«Управлінські технології»
Суліма Ірина Сергіївна, заступник директора ЗГ № 107
Ганзуленко Валентина Петрівна, заступник директора ЗОШ № 103
Єфременкова Світлана Василівна, заступник  директора ЗГ№8
«Інклюзивне навчання»
Колупаєва Тетяна Миколаївна, заступник директора ЗНВК № 90
Макарова Ірина Борисівна, вихователь-методист ДНЗ № 144
Адамчук Таїсія Андріївна, практичний психолог ІРЦ по Комунарському  району

«Нова українська школа: оновлення змісту викладання  навчальних предметів»

Секція
ПІБ члена журі
«Філологія»
Безкибальна Наталія Михайлівна, керівник РМЦ вчителів російської мови, заступник директора ЗОШ № 80
Коса Людмила Олексіївна, керівник РМЦ вчителів укранської мови та літератури, заступник директора ЗНВК № 90
Сіропол Світлана Євгенівна, вчитель української мови та літератури ЗОШ №84
«Історія і правознавство»
Почтарь Валентина Георгіївна, керівник РМЦ суспільно-гуманітарних дисциплін, вчитель історії та правознавства ЗГ № 6
Похмельних Зоя Василівна, вчитель історії і правознавства, ЗНВОК №110
Тарасюк Світлана Миколаївна, вчитель історії ЗОШ № 103
«Математика»
Фідрік Оксана Іванівна, керівник РМЦ вчителів математики, вчитель ЗГ № 6
Свинцицька Лариса Володимирівна, вчитель математики ЗНВК № 70
Горіна Ірина Іванівна, вчитель математики ЗСШ № 7
«Фізика, астрономія»
Балтер Галина Борисівна, керівник РМЦ вчителів фізики, заступник директора
ЗОШ № 14
Баранова Олена Анатоліївна, вчитель фізики ліцею № 23
Харьковська Олена Вікторівна, вчитель фізики ЗГ № 107
«Географія та економіка»
Лагода Леонід Юхимович, керівник РМЦ вчителів географії та економіки, заступник директора ЗОШ № 88
Чалова Світлана Вікторівна, вчитель географії ЗГ № 8
Хохлова Альона Єгоровна, вчитель географії
ЗОШ № 38
«Інформатика»
Каменькова Інна Юріївна, керівник РМЦ вчителів інформатики, вчитель інформатики ліцею № 23
Окуненко Сергій Іванович, вчитель технологій, інформатики ЗОШ № 38
Олійник Ірина Геннадіївна,  вчитель інформатики ЗСШ № 7
«Іноземні мови»
Бондаренко Олена Анатоліївна, вчитель німецької мови ЗГ №8
Лазарева Ольга Василівна, вчитель англійської мови ЗСШ № 7
Свіріденко Олена Миколаївна, вчитель англійської мови ЗГ № 6
«Хімія, біологія, екологія»
Чумак Галина Іванівна, керівник РМЦ вчителів хімії, вчитель хімії ліцею № 23
Бараненко Тетяна Сергіївна, керівник РМЦ вчителів біології та екології, вчитель біології ЗОШ №103
Гаврюшина Людмила Валентинівна, вчитель біології  Запорізької гімназії №107
«Фізичне виховання та основи здоров’я»
Зайцев Михайло Антонович, керівник РМЦ вчителів фізичної культури, вчитель ЗСШ № 7
Шмирко Сергій Вікторович, керівник РМЦ з основ здоров’я, заступник директора
ЗОШ № 97
Павлов Володимир В’ячеславович, вчитель фізичної культури Запорізької гімназії № 107
«Мистецтво та технології»
Поліщук Олена Василівна, керівник РМЦ вчителів художньо-естетичного циклу, вчитель ЗГ № 6
Куралех Віра Василівна, керівник РМЦ трудового навчання, вчитель ЗОШ № 103
Долга Уляна Ігорівна, вчитель мистецтва, трудового навчання та технологій ЗОШ № 84

«Нова українська школа: освіта майбутнього»

Секція
ПІБ члена журі
«Початкова освіта»
Волошина Людмила Петрівна, керівник РМЦ вчителів початкових класів ліцею № 23
Колюк Надія Іванівна, вчитель початкових класів ЗОШ № 88
Соляненко Тамара Миколаївна, заступник директора ЗОШ № 83
«Дошкільна освіта»
Балабуха Любов Володимирівна, вихователь-методист ДНЗ №  295
Головань Світлана Вікторівна, вихователь-методист ДНЗ № 21
Якуба Світлана Вячеславівна, вихователь-методист ДНЗ № 28

«Нова українська школа: виховання і розвиток»

Секція
ПІБ члена журі
«Виховна взаємодія»
Левченко Вячеслав Олександрович, керівник РМЦ класних керівників, заступник директора ліцею № 23
Сухопар Олена Сергіївна, заступник директора з НВР Запорізької гімназії № 107
Чалова Світла Вікторівна, заступник директора ЗГ № 8
«Позашкілля»
Коляда Олена Сергіївна, методист РМК ТВО
Банах Вікторія Олександрівна, художній керівник народного художнього колективу театру танцю «Юнона»
Буйниченко Лариса Дмитрівна, заступник директора з НВР ПНЗ “КРЦМтаШ”
«Психологічний супровід»
Бородай Світлана Миколаївна, керівник РМЦ психологів та соціальних педагогів, психолог ЗГ № 6
Велика Ольга Петрівна, практичний психолог ліцею № 23
Граті Олена Владиславівна, практичний психолог ЗОШ №103
«Сімейно-родинне виховання»

Громяк Лариса Миколаївна, заступник директора ЗОШ № 84
Лутай Тетяна Іванівна, вихователь-методист ДНЗ № 166
Примачек Тетяна Михайлівна, заступник директора ЗОШ № 38
«Практична медіаосвіта»
Плаксін Андрій Леонідович, учитель інформатики ліцею № 23
Кузнецова Олена Валеріївна, педагог-організатор ЗГ № 6
Рухляда Тетяна Василівна, вчитель української мови та літератури ЗНВОК № 110
«Літні оздоровчі табори»
Кузовлєва Наталя Володимирівна, вчитель початкових класів ЗОШ № 88
Тимчура Ірина Володимирівна, вчитель історії та правознавства ЗГ № 8
Максимова Наталія Геннадіївна,  вчитель російської мови та літератури ЗОШ № 84

«Нова українська школа: інтерактивне середовище»

ПІБ члена журі
Чернюк Галина Володимирівна, вчитель інформатики, української мови та літератури     ЗГ № 8
Гой Світлана Юріївна, заступник директора ліцею №23
Батаєва Наталія Михайлівна, вчитель інформатики ЗГ № 107

«Нова українська школа: дидактичне наповнення»
ПІБ члена журі
Штанько Юлія Петрівна, вчитель початкових класів ЗОШ № 17
Старікова Тетяна Вікторівна, вчитель початкових класів ЗОШ № 38
Щур Лариса Михайлівна, вчитель початкових класів ЗГ № 8